דוד בן שבת

מה המצב

זה דוד אולי אני לא יענה


2005 users