דוד בן שבת

מה המצב

זה דוד אולי אני לא יענה

2192 users