david avitan

0538222221

מנהל תחום התחדשות עירונית