אורן נחמיה

מנהל תחום השרות לאומי אזרחי במשרד לביטחון הפנים

Orenn@mops.gov.il

2092 users